Technologie DLE

Přímá laserová gravura je jedním z moderních postupů, jak přenést digitální cestou “data to print” obraz na flexotiskovou tiskovou formu (nebo tiskařský válec – či tzv. flexosleeve). U laserové gravury je mnohofázová výroba tradičních fotopolymerových desek nahrazena laserovým gravírováním neboli laserovým vypalováním, po němž následuje pouze umytí sleevy/válce vodou a krátký cyklus sušení.

Laserový paprsek a elastomer

GRAVITECH s.r.o. pomocí laserového paprsku přímo gravíruje z datového souboru na tzv. tiskový sleev, do tiskové desky nebo válce. Tímto postupem je přímá laserová gravura jedinou technologií, po které je tiskové medium přímo a ihned připraveno k tisku.

Eleastomer používaný k přímé laserové gravuře je předem stabilizován a laserová gravura vytváří pozitivní obraz, odstraněním nežádoucích ploch pomocí laserového paprsku. Při gravírování rotuje obráběný sleev/válec ve stroji a laser odstraňuje nežádoucí materiál aniž by se dotknul tiskových ploch. Tento zbytečný materiál je pak odsáván zařízením stroje z místa laserového obrábění.

Šetrné k životnímu prostředí

Tato technologie přináší také velké výhody pro životní prostředí. U nás, stejně jako i jinde ve světě, věnují této problematice velkou pozornost, a legislativa nutí dodavatele přípravy tisku a tiskaře, aby nalézali metody zpracování, které jsou pro ekologii příznivější. Jako příklad uveďme, že používání fotopolymerních štočků vyžaduje denně spotřebu desítek litrů chemie, s nímž je nutné zacházet jako s nebezpečným odpadem. Toto u laserové gravury odpadá.

Čistá technologie bez druhotného odpadu

Přímá laserová gravura je jedinou metodou, která úplně vylučuje používání jak nebezpečných foto materiálů, tak i chemie a s nimi spojených likvidačních nákladů. Odpadem při laserové gravuře je totiž pouze bezpečný elastomerní prášek nebo popílek. Ten se sbírá pomocí integrálního extrakčního (odsávacího) systému a je spalován nebo posílán na skládku.

Po zpracování už následuje jen vodní clona sloužící k odstranění zbytkového prachu a krátký cyklus schnutí. Použitá voda je nezávadná a po filtraci se může přímo vypustit do kanalizace nebo použít znovu. Nevzniká tedy žádný druhotný odpad, který by se musel náročně likvidovat. Žádná část výrobku ani výrobního procesu není ekologicky závadná. Odpadem je nezávadný prach a voda.

Nespornou výhodou laserové gravury je také její vysoká produktivita, protože většina desek a sleevů je připravena k tisku za krátkou dobu. Kromě toho může činnost probíhat prakticky bez zásahů obsluhy, což umožňuje pracovat na velkých sleevech nebo válcích přes noc.